iOS:
Bewaar als app -> Kies “Zet in beginscherm” en klaar!

Android:
Bewaar als app-> Kies “Toevoegen aan beginscherm”

Windows:
Bewaar als app-> klik op “Aan start vastpinnen”

loader

Aanmelden voor:

nieuwsbrief, lezersaanbiedingen, speciale acties etc.
Het nieuws van dichtbij

Rubriek Gemeentelijk

Raadsinformatieavond haalbaarheid zonne- en windenergie De Kempen Hot icon

Raadsinformatieavond haalbaarheid zonne- en windenergie De Kempen

De Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden werken samen op het gebied van duurzaamheid. Ze presenteren daarom gezamenlijk de uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek dat een extern bureau in hun opdracht heeft uitgevoerd naar grootschalige zonne- en windenergie in de Kempen. Dit doen ze tijdens een openbare raadsinformatieavond op woensdag 14 november, om 20.00 uur, aan de betreffende gemeenteraden in het gemeentehuis in Bergeijk. De Kempengemeenten realiseren zich dat dit geen gemakkelijke opgave is en gaan begin volgend jaar ook met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden in gesprek.

De Kempengemeenten hebben de doelstelling om energieneutraal te zijn. Dit staat in ‘Klimaatvisie Kempengemeenten’. Dit lukt niet alleen met energie besparen of zonnepanelen op daken. Hiervoor is het nodig om grootschalig, duurzame energie op te wekken met windmolens en zonnevelden. Deze ontwikkelingen gaan verder dan de eigen gemeentegrens. De gemeenteraden van de Kempengemeenten worden daarom uitgenodigd voor deze gezamenlijke avond. Dit ter voorbereiding van behandeling in de commissie- en raadsvergaderingen.

Haalbaarheidsonderzoek
Het haalbaarheidsonderzoek dat deze zomer is uitgevoerd geeft een beeld waar in de Kempen technisch en wettelijk gezien windmolens en grote zonnevelden mogelijk zijn. Bovendien laat het onderzoek zien onder welke voorwaarden eventuele zonneparken en windturbines worden toegestaan en wanneer niet. Dit helpt om straks weloverwogen keuzes te kunnen maken. In het onderzoek worden nu nadrukkelijk geen keuzes gemaakt voor bepaalde gebieden of voorwaarden. Besluitvorming volgt pas na het participatieproces waar inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden bij worden betrokken. Zij worden hier nog over geïnformeerd.

Zorgvuldig proces
De kansrijke gebieden uit het haalbaarheidsonderzoek worden getoetst op eventuele milieukundige belemmeringen in een milieueffectrapportage (MER toets). Tegelijk gaan de gemeenten met verschillende stakeholders om tafel om open te praten over de kansrijke locaties. Door het doorlopen van beide processen weten ze waar wind- en zonneparken gewenst zijn en waar deze in grote lijnen zijn toegestaan. Pas daarna stellen de gemeenten de concrete toetsingskaders op voor grootschalige zonne- en windenergieontwikkelingen. Dit beleid en de toetsingskaders worden naar verwachting in september 2019 ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraden.

Samenwerking
Het opwekken van grootschalige duurzame energie is nodig. Het is voor de Kempengemeenten van belang om de regie te hebben op dit proces. In dit proces wordt er nauw samengewerkt binnen de vijf Kempengemeenten, maar ook met de provincie Noord-Brabant, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de Metropoolregio Eindhoven. Uitbreiding van de infrastructuur om alle duurzaam opgewekte energie op te nemen is kostbaar en heeft lange doorlooptijden. De Kempengemeenten werken daarom samen met Enexis om zo snel en zo slim mogelijk aanpassingen aan het net te doen. Ook de beheerder van het hoogspanningsnet, TenneT wordt hierbij betrokken.

www.bladel.nl

Voortgang plan MFA-Hapert inclusief kerk en pastorie Hot icon

Voortgang plan MFA-Hapert inclusief kerk en pastorie

Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 werd door de partijen CDA, Bladel Transparant en de Vrije Hapertse Partij een coalitie gevormd. Deze coalitie zet zich in voor de realisatie van een nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) in Hapert. Het plan voor een MFA inclusief kerkgebouw en pastorie vormt de basis voor de verdere uitwerking.

Aanpassen bestemmingsplan
Om de nieuwe MFA op de beoogde locatie (achter de kerk en de sporthal) mogelijk te maken volgens de bepalingen van het bestemmingsplan moesten een aantal wijzigingen worden doorgevoerd en diverse onderzoeken worden verricht. Zoals onderzoeken op het gebied van archeologie, flora en fauna en geluidsbelasting. Dit alles met als doel om de nieuwe invulling van dit gebied in goede harmonie te laten verlopen met omwonenden en andere betrokken partijen. De wijzigingen en bijbehorende onderzoeken hebben van 30 augustus tot en met 10 oktober ter inzage gelegen. Het ontwerpbestemmingsplan is vervolgens nog iets aangepast om zo veel mogelijk aan de ontvangen zienswijzen tegemoet te kunnen komen.

Vaststellen van de indeling van de MFA
De plannen voor de MFA in Hapert worden uitgewerkt samen met de deelnemers en hoofdgebruikers van de nieuwe accommodatie. Het gaat om gemeenschapshuis Den Tref, ouderensteunpunt De Kloostertuin, basisschool Het Palet, peuterspeelzaal en kinderopvang NummerEen, bibliotheek De Kempen en het kerkbestuur van parochie H. Apostelen Petrus en Paulus. Iedere partij heeft een bepaalde ruimte nodig. Een aantal ruimtes kunnen gezamenlijk worden gebruikt, waardoor in totaal minder ver- en/of nieuwbouw nodig is. Dat leidt tot lagere stichtingskosten en een gunstigere exploitatie. Door het gecombineerd gebruik van ruimtes wordt ontmoeting en samenwerking tussen de deelnemers en gebruikers gefaciliteerd en gestimuleerd. Zo kunnen ook doelgroepen die wat meer zorg, hulp of aandacht nodig hebben, blijven deelnemen aan activiteiten die straks in de MFA plaatsvinden.

Aanbesteding
Eén nieuwe MFA lost de huisvestingsproblemen van alle zes deelnemers op. Daar staat een grote investering tegenover. De gemeenteraad heeft in het voortraject aangegeven zo veel mogelijk financiële zekerheid te willen inbouwen. Om te voorkomen dat er naast de investering straks hoge meerwerk kosten komen, zijn verschillende aanbestedingsvormen overwogen. Omdat de gemeente samen met de deelnemers al een deel van het ontwerp heeft ingevuld (de situering van ruimten) is gekozen voor de aanbestedingsvorm ‘Engineer & Construct’. De markt wordt uitgedaagd voor een vast bedrag een kwalitatief zo aantrekkelijk mogelijke aanbieding te doen. De opdrachtnemer gaat de uitdaging aan het project voor dat vaste bedrag te realiseren. Door de omvang van de investering van de MFA, is een Europese aanbesteding vereist.

Actualiseren van de raming van de stichtingskosten
De gemeenteraad besloot eind 2016 voor de nieuwe MFA een krediet beschikbaar te stellen van 17,2 miljoen euro, waarmee binnen het taakstellend budget van € 600.000,- aan kapitaalslasten werd gebleven. Inmiddels zijn we bijna 2 jaar verder en is de marktsituatie ingrijpend veranderd. Momenteel wordt onderzocht wat de stichtingskosten bedragen bij een zelfde kwaliteitsniveau als in 2016 werd gehanteerd. In het huidige raadsprogramma is bepaald dat voor de MFA wordt uitgegaan van een netto-investering van 15,25 miljoen euro, na aftrek van 3,2 miljoen euro aan opbrengsten en inbreng van bestaande reserves. Dit investeringsbedrag is gebaseerd op het prijspeil van 1 januari 2018 en wordt nog aangepast naar het prijspeil op de datum van de aanbesteding. Zodra de nieuwe stichtingskosten bekend zijn, zal de gemeenteraad worden gevraagd het benodigde krediet beschikbaar te stellen.

Opzet nieuwe organisatie
De deelnemers in de nieuwe MFA blijven zelf verantwoordelijk voor de eigen exploitatie. Ze maken daarvoor ook gebruik van een aantal gemeenschappelijke ruimtes, voorzieningen en faciliteiten van de MFA. Voor de aansturing, het beheer en de exploitatie van de nieuwe MFA wordt een nieuwe overkoepelende stichting opgericht. Met de deelnemers wordt momenteel overleg gevoerd over de samenstelling van het bestuur van de nieuwe MFA.

Planning
De planning voor het realiseren van de nieuwe MFA is afhankelijk van verschillende factoren. Op 20 december 2018 staat het vaststellen van het bestemmingsplan op de agenda van de gemeenteraad. Begin 2019 worden geschikte marktpartijen benaderd. Zij worden in het tweede kwartaal van 2019 uitgenodigd een aanbieding te doen voor het realiseren van de MFA. Als dit allemaal volgens planning loopt, wordt halverwege 2019 de opdracht aan een partij gegund en wordt begin 2020 gestart met de bouwwerkzaamheden. De oplevering is halverwege 2021 voorzien.

Toelichting stand van zaken in GBOH
Projectwethouder Davy Jansen geeft op 14 november een toelichting op de indeling van de nieuwe MFA. Hij doet dat in de openbare vergadering van het Georganiseerd Burger Overleg Hapert (GBOH) samen met de architecten van bureau Tarra dat al enige tijd betrokken is bij het ontwerp van de MFA. Daarbij is de mogelijkheid vragen te stellen. De presentatie en de toelichting vindt plaats op 14 november in gemeenschapshuis Den Tref in Hapert. De vergadering van het GBOH (met dit als onderdeel) start om 19.30 uur.

Informatieavond over vluchten en vluchtelingen Hot icon

Informatieavond over vluchten en vluchtelingen

Vandaag de dag zijn er dagelijks berichten in de media te vinden over vluchten en vluchtelingen. Ook binnen de gemeente Bladel speelt dit onderwerp. Daarom organiseert Vluchtelingenhulp Bladel, in samenwerking met de gemeente Bladel, een avond waarbij diverse gastsprekers iets vertellen over vluchten.

Eerst zal er wat verteld worden over de geschiedenis van vluchten en zal een vrijwilliger van Vluchtelingenhulp Bladel spreken over vluchten in de tijd van nu. Daarna wordt het verhaal verteld van twee Syrische kinderen die zijn gevlucht en onlangs in Bladel zijn komen wonen. Tot slot zal advocaat Mr. Kolev, die is gespecialiseerd in vreemdelingenrecht, de avond afsluiten.

Deze avond zal plaatsvinden op vrijdagavond 9 november in Den Herd in Bladel. De zaal is geopend vanaf 19.00 uur en om 19.30 uur zal het programma beginnen. De avond wordt om 21.30 uur afgesloten met een hapje en een drankje. Toegang is gratis en aanmelden is niet nodig. Iedereen is van harte welkom.

Proef Molenakkers Hot icon

Proef Molenakkers

Eind dit jaar stopt de afval inzamelproef in de wijken Molenakkers en de Mortel. In de proef worden bij de ruim 400 huishoudens een aantal stromen, twee keer per week, tegelijk aan huis ingezameld. Het gaat om groente- en fruitafval (GF), plastic, metaal en drankkartons (PMD), glas, spullen en restafval. In de wijk zijn ook korven voor tuinafval geplaatst.

De proef heeft ons veel informatie opgeleverd voor de toekomstige inzameling van grondstoffen. Deze informatie over toegenomen aanbod aan herbruikbare fracties, de waardering voor het systeem en de inzet van arbeidskrachten met afstand tot de arbeidsmarkt, delen wij met de andere Kempengemeenten om uiteindelijk samen tot een nieuwe aanpak te komen.

Wij danken alle deelnemers die serieus en toegewijd het afval gescheiden hebben aangeboden!

Baetsen ook in 2019 inzamelaar van grondstoffen in de Kempen Hot icon

Baetsen ook in 2019 inzamelaar van grondstoffen in de Kempen

Net zoals dit jaar verzorgt ook in 2019 Baetsen Containers BV voor de Kempengemeenten de huis-aan-huisinzameling van GFT, PMD en restafval. Ook het ledigen van de glas-, textiel- en inco (incontinentiemateriaal zoals luiers) -containers, de oud papier-inzameling (met verenigingen) en het beheer van de milieustraat wordt in 2019 weer door Baetsen gedaan.

Nu al zitten de Kempengemeenten (Eersel, Bergeijk, Bladel, Oirschot en Reusel-De Mierden) ruimschoots onder de landelijke doelstelling van 100 kg restafval in 2020 in het kader van het landelijk programma ‘Van Afval Naar Grondstof’ (VANG-programma). De Kempengemeenten zetten zich in om ook volgende stappen te blijven zetten op weg naar 5% restafval.

Gebruik bladbakken Hot icon

Gebruik bladbakken

In 1999 is in de gemeente Bladel het diftarsysteem ingevoerd. Vanaf dat moment wordt een tarief in rekening gebracht voor elke keer dat een GFT- of restafvalcontainer wordt geleegd.

Om te voorkomen dat huishoudens moeten betalen voor het afvoeren van bladafval van gemeentelijke bomen, zijn tegelijkertijd de bladbakken geïntroduceerd als extra maatregel. Deze bakken worden jaarlijks geplaatst tussen 1 oktober en Kerstmis en worden wekelijks meerdere malen geleegd.

Natuurlijk is niet te voorkomen dat daar ook bladafval van particuliere bomen in beland. De praktijk is echter dat steeds meer particuliere tuinen winterklaar worden gemaakt zodra de bladbakken geplaatst zijn. Gemakshalve wordt snoei- en ander tuinafval dan ook in de bladbakken gestort. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Niet alleen moeten de bakken daardoor vaker geleegd worden, maar snoei-afval moet ook anders verwerkt worden dan bladafval, waardoor de kosten jaarlijks oplopen tot meer dan
€ 30.000,-.

Verzoek
De gemeente verzoekt u dan ook vriendelijk om de bladbakken te gebruiken waar ze voor bedoeld zijn: bladafval van gemeentelijke bomen. Overigens is ook Werkvoorziening Kempenland in het najaar dagelijks bezig met het opruimen van bladafval in de openbare ruimte.

Werkzaamheden natuurgebieden Hot icon

Werkzaamheden natuurgebieden

Binnenkort start gemeente Eersel met werkzaamheden in de natuurgebieden langs De Gender (Steensel), de Bruggenrijt (Wintelre) en het Boterpad (Wintelre).

Er worden jonge bomen verwijderd en maaiwerkzaamheden uitgevoerd. Hierdoor ontstaat er plek voor meer verschillende plant- en diersoorten. Wanneer de werkzaamheden exact beginnen is onder andere afhankelijk van het weer. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente.

Posts loader