iOS:
Bewaar als app -> Kies “Zet in beginscherm” en klaar!

Android:
Bewaar als app-> Kies “Toevoegen aan beginscherm”

Windows:
Bewaar als app-> klik op “Aan start vastpinnen”

loader

Aanmelden voor:

nieuwsbrief, lezersaanbiedingen, speciale acties etc.
Het nieuws van dichtbij

Rubriek Politiek

VVD Bladel is op zoek naar u!

VVD Bladel is op zoek naar u!

BLADEL – Op 21 maart 2018 worden ook in Bladel de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Vanaf deze dag kan het politieke landschap in Bladel er weer heel anders uit komen te zien.

De afgelopen raadsperiode hebben we als VVD Bladel verschillende rollen vervuld: eerst in de oppositie. Een rol waarbij niet of nauwelijks naar ons werd geluisterd. Als een doordenderende trein zijn er grote, geldverslindende besluiten genomen. De vorige coalitie heeft uiteindelijk geen stand gehouden en sinds juni 2017 vervullen wij in Bladel de rol van coalitiepartner. Een genuanceerde pas op de plaats voor extreem grote uitgaven, heroverweging van zaken die mogelijk anders of beter zouden kunnen en een pas op de plaats op het gebied van uitbreidingen in de agrarische sector zijn de onderdelen waarop wij op dit moment inzetten.

Ook in de komende bestuursperiode willen wij – met veel passie en hart voor onze inwoners – weer met een sterke fractie in de gemeenteraad acteren. Met een goed verkiezingsprogramma en met een enthousiast team van mensen, ook in de commissies, die hier hun steentje aan bij willen dragen.

Woont u in de gemeente Bladel en wilt u, samen met ons, de politieke strijd aangaan? Als raadslid, als commissielid of meer op de achtergrond? Dan nodigen wij u van harte uit om met ons over de eventuele mogelijkheden te praten.

U kunt hiervoor contact opnemen met onze fractievoorzitter, Pauline Hospel (0497-360979 dan wel p.hospel@vvd-bladel.nl) of met de secretaris van het Lokale VVD-netwerk De Kempen, Hans Koster (0497-360404 dan wel secretaris@vvddekempen.nl).

Meer informatie over onze standpunten vindt u op onze website www.vvd-bladel.nl

VVD Afdeling Bladel

VVD Afdeling Bladel

Op maandag 18 september vindt in CC Den Herd te Bladel weer ons volgende VVD achterbanoverleg plaats.

Tijdens dit overleg zullen enkele agendapunten worden besproken die aan de orde komen in de raadsvergadering van 21 september. Vooral de toekomstvisie – blijven we zelfstandig, volgen we het collegevoorstel of kiezen we voor herindeling – is voor de VVD een belangrijk dossier.

De agenda en stukken van die vergadering zijn eenvoudig te vinden via onze website (button ‘Agenda’). Het achterbanoverleg duurt van 20.00 tot circa 22.00 uur.

Alle inwoners van onze gemeente zijn van harte welkom om deel te nemen aan dit vooroverleg. Ook onderwerpen, die niet op de agenda staan, kunnen dan worden besproken. Neem in dat geval even contact op met de fractievoorzitter via secretaris@vvd-bladel.nl

www.vvd-bladel.nl

Uitnodiging VHP

Uitnodiging VHP

Op dinsdag 19 september houdt de Vrije Hapertse Partij in Den Tref haar maandelijks achterban-overleg.

Naast de agenda van de eerstvolgende raadsvergadering staan ook andere actuele onderwerpen op het programma.

Tevens is er de gelegenheid om aan de aanwezige VHP-raads- en commissieleden te bevragen over genomen raadsbesluiten of VHP standpunten.

Ook aan vragen, opmerkingen of ideeën van algemene aard zal desgewenst ruimschoots aandacht worden besteed.

Geïnteresseerden zijn van harte welkom. De bijeenkomst begint om 19.30 uur.

Fractie en bestuur V.H.P.

Openingstijden horeca tijdens Totaalfestival Bladel Hot icon

Openingstijden horeca tijdens Totaalfestival Bladel

BLADEL – Onlangs lazen wij in het Eindhovens Dagblad dat gedurende het Totaalfestival er geen ontheffing van de openingstijden gegeven gaat worden aan twee Bladelse cafés. Dit betekent dat de cafés een uur eerder sluiten dan normaal tijdens het Totaalfestival.

De traditie die al jaren bestaat om na het Totaalfestival nog een afzakkertje te pakken in het dorp is daarmee in een klap weg. Dit besluit is op dit moment in de Bladelse horeca het gesprek van de dag. Na een gesprek met één van de getroffen horecaondernemers blijkt dat dit besluit is genomen zonder enige vorm van overleg. Dit betreuren wij enorm.

Daarom hebben wij een brandbrief gestuurd naar de burgemeester. Wij vragen hem daarin om het besluit te heroverwegen. Wij hopen dan ook dat er alsnog een goede oplossing komt waar de horeca-ondernemers en de burgemeester mee kunnen leven. Wij zullen u de komende tijd hierover op de hoogte houden.

Politiek Hot icon

Fiona Bijl lijsttrekker van PvdA in Reusel-De Mierden

REUSEL-DE MIERDEN – De huidige fractievoorzitter van de PvdA in de gemeenteraad van Reusel-De Mierden is de lijsttrekker voor deze partij bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Dat heeft de ledenvergadering op 13 juli besloten. De samenstelling en volgorde van de rest van de kandidatenlijst wordt in november of december vastgesteld.

Fiona Bijl is inmiddels gepokt en gemazeld in de politiek en in het PvdA netwerk. In 2010 maakte ze namens de PvdA haar opwachting in de lokale politiek als commissielid en sinds 2014 is ze raadslid en tevens fractievoorzitter. Naast de gemeentelijke activiteiten is ze ook politiek actief in het regionaal netwerk, waaronder in de Kempencommissie en de Raadstafel21 van de MetropoolRegio Eindhoven (MRE). Het bestuur van de PvdA in Reusel-De Mierden is trots dat Fiona Bijl opnieuw lijsttrekker wil zijn. Ze is enthousiast, ambitieus en ziet tal van verbetermogelijkheden op het gebied van duurzaamheid, participatie en sociale economie. Ze wil een gemeente die kansen pakt met oog op de toekomst én een gemeente die investeert in de kracht van de gemeenschap in de individuele kernen. Naast haar betrokkenheid bij de lokale gemeenschap investeert Fiona graag in een krachtig netwerk binnen de PvdA. Ze heeft veelvuldig contact met de college in de regio, de Provinciale Staten, het Waterschap en de Tweede Kamer. In het dagelijks leven werkt Fiona als zelfstandig bedrijfskundig adviseur. In haar vrije tijd volgt ze de vakopleiding fotografie en is ze met haar echtgenoot in hun (moes)tuin te vinden of langs de lijn bij de diverse sportevenementen waar hun 2 dochters van 13 jaar aan deelnemen.

Politiek Hot icon

Eerste bijeenkomst D66 Bladel

BLADEL – Op 7 juni was de eerste informatiebijeenkomst van D66 Bladel. Enkele potentieel nieuwe leden werden door het bestuur en kandidaat raadsleden bijgepraat over de actieve deelname van D66 aan de gemeentepolitiek in Bladel. Het is tijd voor een ander geluid. Duidelijk is dat politiek leeft in Bladel, en dat er veel affiniteit is met de standpunten van D66. Bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen kreeg D66 voldoende stemmen om twee zetels in de gemeenteraad in te nemen.

D66 heeft vier speerpunten voor de volgende verkiezingen:

1. Fusie van gemeentes
D66 wil een fusie met Reusel en Eersel. Het betrekken van Oirschot en Bergeijk bij de fusie is minder evident.

De taken die vanuit de landelijke overheid bij de gemeenten zijn neergelegd vragen om een krachtig en efficiënt bestuur en ambtelijk apparaat. Tegelijk overstijgen de problemen en uitdagingen waar we als gemeente voor gesteld zijn vaak de gemeentegrenzen. Momenteel werkt 80% van de ambtenaren voor deze 5 gemeentes, waardoor efficiëntie en effectiviteit onder druk staat. D66 denkt dat dit beter kan en beter moet en dat samenwerking in de vorm van fusie het beste antwoord is.

De relatie tussen de gemeente en haar burgers is veranderd en de digitale middelen die we hebben stellen ons staat om, ook in een fusiegemeente die relatie alleen maar sterker te maken, het serviceniveau te verhogen en de betrokkenheid van de burgers te vergroten.

2. Duurzaamheid
Er moeten concrete maatregelen genomen worden om duurzaamheid te verbeteren. Mogelijk maken van windmolens (zonder bestaande natuur schade toe te brengen), aanleg van laadpalen voor elektrische auto’s, en meer duurzame ambitie in bouwplannen. De gemeente moet hierin actief faciliteren. D66 gelooft in verduurzaming van de agrarische sector. Een krimp van de hoeveelheid vee is geen direct doel, wel een diversificatie van diersoorten en bedrijfsactiviteiten. Ook het verduurzamen van stallen en het toezien op het gebruik van installaties staat hoog op de agenda. Initiatieven van lokale boeren worden gesteund, vestiging van nieuwe boeren wordt ontmoedigd. Daarbij staat volksgezondheid ook bij D66 op één.

3. Economie
Bladel kent veel maakindustrie. Betere ontsluiting van de industrieterreinen is nodig voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Ook investeren in glasvezel en hoogwaardig openbaar vervoer draagt hieraan bij. Toerisme is eveneens een belangrijke sector in de regio. Het promoten en toegankelijk maken van het moois wat de gemeente te bieden heeft draagt bij aan versterking van deze sector.

4. Leefbaarheid
Samenwerking tussen verenigingen en maatschappelijke organisaties is nodig om faciliteiten te behouden. Daarbij staat zelfbestuur van gemeenschappen voorop. Integrale plannen, zoals het MFA in Hapert, kunnen onze goedkeuring daarom zeker dragen. Wel zijn wij zeer kritisch op de kosten, niet alleen van de bouw, maar ook van de exploitatie.

In de gemeente is een scheef woningbestand ten opzichte van de demografie. Om jongeren en ouderen in de kernen te behouden dient gebouwd te worden voor deze doelgroepen. Woningen moeten voor meer generaties te gebruiken zijn.

Inmiddels heeft Dorus Daris zich gemeld als kandidaat lijsttrekker. Wij zijn nog op zoek naar mensen die het gedachtegoed van D66 omarmen en zich in willen zetten voor de partij. Dit kan als (potentieel) raadslid, maar ook achter de schermen is genoeg te doen. Commissiewerk, meewerken aan de campagne of gewoon meedenken over de standpunten van de partij in fractievergaderingen.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met:
• Dorus Daris (
dorus.daris@D66dekempen.nl of 06-11270020) of
• Jos van Hout. (jos.van.hout@D66dekempen.nl of 06-54798851) of lid worden van D66.

https://wordlid.d66.nl

De wens om verder te gaan Hot icon

De wens om verder te gaan

BLADEL – Vorige keer schreven wij in de PC55 over de nieuw ontstane politieke realiteit. Die politieke realiteit heeft ervoor gezorgd dat er een grens gesteld wordt aan de groei van de intensieve veehouderij en de risico’s die daarmee gepaard gaan.

Wij citeerden de vorige keer Loesje die zei dat een grens eigenlijk een wens is om verder te gaan. Dat doen we dan ook.

Arjan van der Hout beëdigd
De nieuwe wethouder Arjan van der Hout, die op 6 juli begonnen is, krijgt de verantwoordelijkheid om aan dit nieuwe veehouderijbeleid uitvoering te geven en zorg te dragen voor de juiste juridische onderbouwing.

Arjan gaf bij zijn eerste optreden in de raad duidelijk aan dat er op het gebied van gezondheidsbescherming geen compromis mogelijk is. De vicieuze cirkel van het systeem waarin we terecht zijn gekomen moet doorbroken worden. Hij refereerde hierbij aan de cirkel waarbij overheidsregels leiden tot grotere dieraantallen, die vervolgens weer leiden tot meer regels vanwege de risico’s.

Herstel van de balans
Ook de provincie is op 7 juli een gezondere weg ingeslagen. Zij gaan de uitstoot van ammoniak door intensieve veehouderijen versneld verminderen. De provincie heeft daarnaast ook besloten dat er een toetsingskader gezondheid en veiligheid gaat komen voor vergunningverlening voor mestfabrieken. Dit is waar PRO5 zich hard voor gemaakt heeft.

De gekozen richting van de provincie juichen wij uiteraard toe maar het is slechts een eerste stap. We zitten nog te wachten op landelijk wetgeving die ons verder helpt de gezondheidsrisico’s veroorzaakt door intensieve veehouderij in te perken. Daarnaast moet deze nieuwe lokale, provinciale en landelijke wetgeving nog concreet uitgewerkt, uitgevoerd en tevens gehandhaafd worden.

Het zal nog jaren duren voor de balans weer hersteld is. PRO5 zal zich hiervoor blijven inzetten en wij zullen u op de hoogte blijven houden van de voortgang.

MFA Hapert
Ook schreven wij vorige keer dat PRO5 ingestemd heeft met een onderzoek naar de kosten voor de MFA Hapert. Het nieuwe college is daar inmiddels mee gestart. Wij blijven ons ervoor inzetten dat de inhoud leidend blijft voor de nieuwe MFA, gezien de meerwaarde van deze voorziening voor Hapert. Wij hopen dan ook dat na de verkiezingen, snel gestart kan worden met de bouw van een nieuwe MFA in Hapert, uiteraard binnen verantwoorde financiële kaders.

Wilt u PRO5 steunen of meedenken in deze beweging naar een gezond Bladel? Wordt dat lid of neem contact met ons op: www.PRO5.nu

Afscheid wethouders Bladel Wim van der Linden & Fons d’Haens Hot icon

Afscheid wethouders Bladel Wim van der Linden & Fons d’Haens

Bladel, dinsdag 4 juli

Dames en heren,

Goedenavond! Fijn dat u hier aanwezig bent bij het afscheid van de wethouders Wim van der Linden en Fons d’Haens. In tegenstelling tot het afscheid van wethouder Joan Veldhuizen, enkele maanden geleden, is dit geen afscheid waar ze zelf voor hebben gekozen.

Het is een afscheid dat toont hoe grillig de (dorps)politiek kan zijn. Als dagelijks bestuur is dit iets waarvan je weet dat het kan gebeuren, maar hoopt dat het jezelf niet zal overkomen. Plat gezegd komt het simpel neer op koppen tellen, waarbij je inzet voor de (lokale) gemeenschap niet in ogenschouw wordt genomen.

Toen ik medio oktober vorig jaar door onze commissaris van de koning, Wim van der Donk, werd benaderd met de vraag of ik hier in Bladel wilde gaan waarnemen, heb ik de nodige informatie gekregen over het bestuur van deze gemeente. De commissaris gaf daarbij aan dat het een mooie, rustige plattelandsgemeente was met een prima en stabiel politiek klimaat. Daar zou ik me geen zorgen over hoeven te maken. Hoe anders is het als ik nu na acht maanden de balans op maak. Slechts twee dossiers kunnen het verschil maken is gebleken.

Toen ik op 1 november vorig jaar begon trof ik een mooi en sterk team aan van 3 wethouders die, ieder op hun eigen terrein, lieten zien dat ze zeer betrokken, bevlogen en bekwaam waren en met een prima bestuurlijke visie op zak. Het plattelandsdossier lag weliswaar niet makkelijk, maar telkens werden er binnen het college de uitersten opgezocht om samen met besturen mogelijk te maken.

Desondanks zag wethouder Joan Veldhuizen zich voor een dilemma gesteld en besloot om op 23 maart per direct te stoppen. Dat deze stap ook gevolgen zou hebben voor de andere twee wethouders werd pas enige tijd later duidelijk. Begin juni overleefden Wim en Fons een ingediende motie van wantrouwen niet. Op deze momenten in de politiek gelden bestuurlijke kwaliteiten niet.

Als ik voor mezelf terug kijk op de gebeurtenissen van de laatste 3 maanden constateer ik dat er enkel verliezers zijn. De Bladelse gemeenschap heeft 3 zeer betrokken en ervaren bestuurders verloren en in de regio heeft het bestuurlijke imago een deuk opgelopen. De sterke inbreng en vertegenwoordiging aan de regionale overlegtafels zijn we kwijtgeraakt.

Wim en Fons,
Ik heb jullie leren kennen als heel fijne en betrokken collega’s, die altijd klaar stonden om te helpen; die er altijd waren en instonden voor onze inwoners. Ik zal de dagelijkse contacten, het even bij elkaar binnenlopen, missen. Ik heb veel profijt gehad van jullie enorme lokale kennis van zaken en inwoners. Wie moet mij nu de achtergronden en omstandigheden vertellen van zaken en personen uit de Bladelse gemeenschap? Wellicht zal ik in dit kader nog weleens een beroep op jullie doen.

Ik ben ervan overtuigd dat jullie niet met wrok terugkijken op jullie wethouderschap. Het zal vanaf nu heel anders zijn. Of sprekend met jouw woorden Wim: “Je blijft met iedereen een pilsje drinken, maar bij sommigen zal het wel anders smaken!” Wim en Fons, met een uitstapje naar Antwerpen in het vooruitzicht, ben ik ervan overtuigd dat wij ons de pintjes daar zullen laten smaken.

Ik ben ervan overtuigd dat jullie beiden weer heel snel elders een werkplek vinden.

Succes met de zoektocht en bedankt voor de prettige samenwerking.

Waarnemend burgemeester Peter Maas

Posts loader