iOS:
Bewaar als app -> Kies “Zet in beginscherm” en klaar!

Android:
Bewaar als app-> Kies “Toevoegen aan beginscherm”

Windows:
Bewaar als app-> klik op “Aan start vastpinnen”

loader

Aanmelden voor:

nieuwsbrief, lezersaanbiedingen, speciale acties etc.
Het nieuws van dichtbij

Rubriek Politiek

Afdeling Bladel Hot icon

Afdeling Bladel

Op maandag 5 november houdt de VVD weer haar gebruikelijke achterbanvergadering in CC Den Herd te Bladel. We starten om 20.00 uur.

We behandelen o.m. de belangrijkste onderwerpen uit de agenda van de eerstvolgende raadsvergadering, zoals:
• Bestemmingsplan Kempenland,
• Begroting 2019.
Onderwerpen die ons allen de komende jaren zullen bezighouden.

Vanaf ± 30 oktober kunt u de vergaderagenda terugvinden via onze website vvd-bladel.nl (zie onder tabblad ‘Agenda’). Inwoners van onze gemeente zullen, ook als deze geen lid zijn van de VVD maar wel een liberaal kloppend hart hebben, worden verwelkomd met een kopje koffie of thee. U kunt zich aanmelden bij onze fractievoorzitter (p.hospel@vvd-bladel.nl).

www.vvd-bladel.nl

Bestuurswisseling Bladel Transparant Hot icon

Bestuurswisseling Bladel Transparant

Door de uitstekende resultaten bij de afgelopen gemeenteraad verkiezingen is het noodzakelijk geworden om, indachtig onze naam, transparant te zijn.

Hierdoor is er door het bestuur gemeend om aan Davy Jansen te vragen om zijn secretaris functie beschikbaar te stellen na zijn benoeming als wethouder in Bladel. Ook aan Nicole Bohncke is gevraagd om haar functie als penningmeester beschikbaar te stellen na haar benoeming als raadslid.

Na intern beraad heeft Louis Spoelstra zich bereid verklaard om beide functies te combineren en is deze benoemd als secretaris/penningmeester van onze vereniging. Het bestuur bestaat nu uit: Iwan Arts voorzitter, Niek Panjoel Lid, en Louis Spoelstra.

Spreekuur
Tevens maken wij van de gelegenheid gebruik om aan onze inwoners te melden dat Bladel Transparant op maandag 5 november van 18.00 tot 19.00 uur spreekuur heeft in de hal van het gemeentehuis.

D66 wortelt ook in de gemeente Bladel Hot icon

D66 wortelt ook in de gemeente Bladel

Ruim een half jaar na de gemeenteraadsverkiezingen laat D66 Bladel van zich horen omdat we u graag vertellen over onze activiteiten sinds de verkiezingen en wat we in de toekomst gaan doen. En wij nodigen u graag uit om daarin mee te denken.

D66 Bladel ontving bij de verkiezingen voldoende steun om met een raadszetel plaats te nemen in de gemeenteraad. Hoewel minder dan we gehoopt hadden, zijn we dankbaar voor het vertrouwen dat we hebben gekregen en proberen we de richtingwijzers van onze partij (zie kader hieronder) in onze gemeente uit te dragen.

Het afgelopen halfjaar is eerst uitvoerig gesproken over een coalitie, met een daarbij behorend akkoord. Daarna werd de hele raad uitgenodigd om over een raadsprogramma te spreken. Tijdens deze gesprekken hebben alle partijen ideeën en standpunten mogen inbrengen. Wederzijds respect en belangstelling voor elkaars programma zorgden voor een positieve sfeer waarin goed en constructief gewerkt is. Het resultaat is een raadsprogramma dat de komende vier jaar uitgevoerd gaat worden.

Vanzelfsprekend zijn we het niet met alle punten uit het programma eens. D66 Bladel is nog steeds groot voorstander van fusie met buurgemeenten (herindeling). Eén Kempengemeente zou groot genoeg zijn om zelfstandig verschillende taken uit te voeren. Wanneer met buurgemeenten moet worden samengewerkt, heeft een Kempengemeente een grotere stem.

Op lokaal terrein zouden dorpsraden een uitkomst bieden zoals diverse dorpen in de huidige gemeente al aangetoond hebben. In de gesprekken over een raadsprogramma zijn in Bladel gelukkig ook voldoende medestanders op D66-standpunten te vinden. We zijn heel blij dat er meer aandacht is voor een duurzame samenleving. Niet enkel een energietransitie (naar meer milieuvriendelijk), maar ook aandacht voor de inrichting van de openbare ruimte. Denk hierbij aan fietspaden en het plaatsen van laadpalen. Er zal gewerkt worden aan een energie-neutrale gemeente en ook natuur en landschap krijgen verdiend aandacht in het programma.

D66 Bladel is ook blij dat burgerinitiatieven worden aangemoedigd, bijvoorbeeld in de woningbouw en dat onze kleine kernen de verdiende aandacht krijgen in bouwplannen. De gemeente Bladel is inmiddels al aangesloten bij de digitale overheid: mijnoverheid.nl. We hadden graag de absolute meerderheid gehad, maar D66 Bladel is tevreden met ons werk tot nu toe. Ons raadslid Dorus Daris blijft zich, samen met de achterban, inzetten voor de richtingwijzers van D66. Daar kunnen we uw steun bij gebruiken. Want hoewel het economisch voorspoedige tijden zijn, moeten we alert blijven op de ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het sociale domein als participatiebedrijf en de (jeugd)zorg.

Meer actueel zijn de ontwikkelingsplannen in het centrum van het dorp Bladel. Diverse initiatieven vragen om een nieuwe gemeentelijke visie op het Bladelse centrum. Wonen, winkelen, verblijven, recreëren, werken en parkeren; het speelt allemaal een rol in het centrum. Welke visie heeft u over het centrum? U bent van harte welkom om daarover met ons van gedachten te wisselen op maandag 29 oktober, om 20.30 uur in Cultureel Centrum Den Herd, Emmaplein 4 in Bladel.

We zorgen ervoor dat er ruimte is om over diverse onderwerpen van gedachten te wisselen. Misschien wilt u wel eens wat meer weten over het raadswerk; dan staan wij u graag te woord.

Politiek Hot icon

Uitnodiging

Op dinsdag 30 oktober houdt de Vrije Hapertse Partij in Den Tref haar maandelijks achterbanoverleg.

Naast de agenda van de eerstvolgende raadsvergadering staan ook andere actuele onderwerpen op het programma. Tevens is er de gelegenheid om aan de aanwezige VHP-raads- en commissieleden te bevragen over genomen raadsbesluiten of VHP standpunten. Ook aan vragen, opmerkingen of ideeën van algemene aard zal desgewenst ruimschoots aandacht worden besteed.

Geïnteresseerden zijn van harte welkom. De bijeenkomst begint om 19.30 uur.

Fractie en bestuur V.H.P.

Woningbouw in alle kernen Hot icon

Woningbouw in alle kernen

In de gemeente Bladel blijkt de vraag naar (bepaald type) woningen momenteel groter te zijn dan de beschikbaarheid. Er is nauwelijks mogelijkheid om als jongeren in de eigen (kleine) kern te blijven wonen.

Er worden in de gemeente Bladel veel plannen gemaakt, maar de daadwerkelijke bouw blijft ver achter; dus geen uitvoering.

Voorbeelden: Al in oktober 2014 is de nieuwe sporthal in Bladel geopend en is de gemeente begonnen met plannen maken op de achterblijvende locatie van de oude sporthal. We zijn nu 4 jaar verder en er is nog geen schop in de grond. Zo ook in Hoogeloon waar we al jaren aan het plannen maken zijn maar waar ook nog steeds niet gebouwd wordt. CPO-project zorgwoningen rondom D’n Tip in Casteren is nog niet uit de grond.

Daarnaast moeten we tijdig beginnen met het maken van nieuwe plannen: waar gaan we bouwen als de huidige locaties gerealiseerd zijn? Deze vraag komt dringend naar voren in de dorpsvisie van Hapert en vanuit dorpsraad en inwoners van Hoogeloon.

Als CDA Bladel hebben we hierover grote zorgen.
HOE KUNNEN WE PROCEDURES VERSNELLEN EN ER VOOR ZORGEN DAT ER OOK DAADWERKELIJK GEBOUWD WORDT ALS DE PLANNEN KLAAR ZIJN??

CDA Bladel vraagt het college, de gemeenteraad en de inwoners van de gemeente Bladel om hierover actief mee te denken en ideeën naar voren te brengen.

Uw reactie
Reageren kan via
info@cdabladel.nl of via onze website www.cdabladel.nl of via facebook.

Fractie CDA Bladel
Anjo van de Huygevoort
Sjan Vervoort
Marco Schoenmakers
Niels Beerens
Pauline van den Heuvel

Meer behoefte aan (koop)woningen! Hot icon

Meer behoefte aan (koop)woningen!

BLADEL – Omdat Bladel Transparant zich zorgen maakt over de toenemende vraag naar woningen, heeft onze fractie het college schriftelijke vragen gesteld over de woningbouw in onze gemeente.

Ondanks de actualisatie van de woonvisie, begin februari dit jaar, is Bladel Transparant van mening dat er in de afgelopen tijd een grotere vraag naar starters- en levensloopbestendige woningen is ontstaan.

CPO-initiatieven en levensloopbestendige woningen
De huidige plannen zijn positief te noemen, echter is het nog maar de vraag of bijvoorbeeld het plan Kempenland op korte termijn tot uitvoering gebracht zal worden en in de behoefte zal voorzien.

De vraag naar starters- en levensloop-bestendige woningen is enorm. Deze vraag is in het afgelopen jaar zeer versterkt. Voor CPO-projecten zijn er ook veel belangstellenden.

CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap is een vorm van sociale projectontwikkeling waarbij toekomstige bewoners gezamenlijk opdrachtgever zijn voor hun eigen nieuwbouwproject. Onze secretaris Louis Spoelstra is contactpersoon voor CPO in Bladel.

Ook in de vastgestelde evaluatie woonvisie wordt aangegeven dat er te weinig (koop)woningen in Bladel zijn. Verantwoord versnellen waar mogelijk en haalbaar.Bladel Transparant is van mening dat de huidige aanpak een te lange doorlooptijd heeft. De bestaande plannen liggen al lang op de plank en hebben nog niet tot snel resultaat geleid.

En snelheid is juist nu van belang om in de behoefte te kunnen voorzien en om inwoners binnen de kern van Bladel, maar zeker ook in de overige kernen van de gemeente te kunnen behouden.

We hopen met deze vragen inzicht te krijgen in de stand van zaken rondom de woningbouw.

De beantwoording van deze vragen kan later eventueel leiden tot concrete extra stappen die voor onze inwoners en dan met name voor starters en senioren van toegevoegde waarde kunnen zijn.

Bladel Transparant is er zich van bewust dat de gemeente niet overal invloed op heeft, maar we willen er zoveel mogelijk uithalen om in de behoefte te kunnen voorzien.

Over de beantwoording en een eventueel vervolg zullen we jullie op de hoogte houden.

Op naar meer betaalbare starters- en levensloopbestendige woningen in onze gemeente!

Paul Wouters
namens de Fractie Bladel Transparant
De fractie Bladel Transparant
vraagt zich af:

1. In de Woonvisie die in februari 2018 is vastgesteld zijn verschillende ambities geformuleerd. Één daarvan is dat de gemeente omvorming/transformatie van bestaande gebouwen in de woningvoorraad stimuleert en faciliteert om te komen tot courante woonvormen, waaraan behoefte is, namelijk huurwoningen en woonruimte voor 1- en 2-persoonshuishoudens.
Wat is de stand van zaken van dit uitgangspunt en kunnen hier al voorbeelden van
gegeven worden?

2. Is het college er voldoende van op de hoogte dat er grote extra behoefte is aan het bouwen van woningen in gemeente Bladel zowel voor starters als senioren? Zijn er recente onderzoeken beschikbaar die de vraag.
Zo ja, is het college het er mee eens dat het moment is aangebroken om als gemeente zelf extra bouwontwikkelingen ter hand te nemen?

3. In het woningbouwprogramma 2017-2018 is voor de kern Bladel de conclusie getrokken dat er een totaal tekort is van zo’n 150 woningen, vooral goedkope koop-woningen (± 100) en aan goedkope/middel dure huurwoningen (± 60). Wat gaat het college extra doen om woningbouw te faciliteren, versnellen en stimuleren?

4. Kan het college een inzicht geven in de grondposities waar woningbouw op termijn een uitgangspunt is of kan zijn?

5. Kan het college inzicht geven in de leegstaande gemeentelijke panden? En zo ja kunnen deze gebouwen geschikt worden gemaakt voor woningbouw? Kan het college een inzicht geven in de grond-posities waar woningbouw op termijn een uitgangspunt is of kan zijn?

6. Kan het college aangeven op welke locaties, los van de oude sporthal, Biezen II en plan Kempenland, ze mogelijkheden ziet om op korte termijn (starters/levensloopbestendige) woningen te bouwen en daarmee dus in kwartaal 1 van 2019 te beginnen met de planologie hiervan? Waarom wel/niet?

7. Hoe wordt de belangstelling van een CPO-project vastgesteld?

8. Ziet het college de mogelijkheden om op korte termijn CPO-projecten (buiten geplande projecten zoals Kempenland) binnen Bladel en eventuele andere kernen te organiseren/realiseren? Zo ja, wil de gemeente op korte termijn grond beschikbaar stellen waarop een CPO-project gerealiseerd kan worden?

Omgevingsvisie aangepast: veehouderij kan duurzaam ontwikkelen Hot icon

Omgevingsvisie aangepast: veehouderij kan duurzaam ontwikkelen

BLADEL – Na de gemeenteraadsverkiezingen hebben coalitiepartijen CDA, BT en VHP afgesproken om zo snel mogelijk de Omgevingsvisie Buitengebied aan te passen. Met de nieuwe Omgevingsvisie kunnen veehouderijen in de gemeente Bladel zich duurzaam ontwikkelen. De gemeenteraad heeft de aangepaste visie (“Omgevingsvisie 1.1”) op 20 september vastgesteld.

Deze haast was geboden omdat de provincie de eisen voor de uitstoot van ammoniak heeft aangescherpt. Om te voldoen aan deze eisen, moeten veel veehouders hun stallen aanpassen vóór 2022. Vergunningen moeten uiterlijk eind 2019 zijn aangevraagd.

De oude Omgevingsvisie en het bestemmingsplan buitengebied lieten geen ontwikkeling toe. Daardoor kon de gemeente Bladel ook geen vergunning verlenen voor bedrijven die minder ammoniak willen uitstoten, om te voldoen aan de provinciale regelgeving.

Behalve voor ammoniak, stelt de nieuwe Omgevingsvisie ook eisen aan het terugdringen van de uitstoot van geur, fijnstof en endotoxinen. Hierdoor daalt de milieubelasting en verkleinen de risico’s voor de gezondheid.

De Omgevingsvisie wil ook stimuleren dat kringlopen beter worden gesloten. Bijvoorbeeld door mineralen en organische stof uit dierlijke mest beter te benutten. Daarom wordt mestbewerking mogelijk gemaakt. Goed voor de bodem, het milieu en ook voor het klimaat door besparing op transport en kunstmest.

Een derde aanpassing in de Omgevingsvisie is een positieve, uitnodigende houding voor innovatie. Ondernemers die willen experimenteren met nieuwe stalsystemen met duidelijke voordelen voor dierwelzijn, milieu en/of gezondheid, krijgen de medewerking van de gemeente.

Deze aanpassingen in de Omgevingsvisie sluiten precies aan bij de recente visie van minister Schouten (Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit) op de toekomst van de landbouw in Nederland. Hierin wordt als doel gesteld: Nederland als koploper in kringlooplandbouw. Bladel loopt vooruit op deze visie.

De aanpassingen in de Omgevingsvisie zijn vooral gericht op de veehouderij. Maar ook andere ontwikkelingen in ons buitengebied vragen om regie en sturing door de gemeente: vrijkomende agrarische gebouwen, natuurontwikkeling, energieopwekking en waterbeheer. Wethouder d’Haens (CDA) heeft de gemeenteraad daarom uitgenodigd om samen met betrokken partijen na te denken over de toekomst van ons platteland. Dat wordt de opmaat naar een geheel nieuwe Omgevingsvisie 2.0!

Fractie CDA Bladel
Anjo van de Huygevoort
Sjan Vervoort
Marco Schoenmakers
Niels Beerens
Pauline van den Heuvel

www.cdabladel.nl • e-mail: info@cdabladel.nl
of volg ons op facebook en twitter

Gemeenteraad buitenspel door nieuwe omgevingsvisie! Hot icon

Gemeenteraad buitenspel door nieuwe omgevingsvisie!

BLADEL – PRO5 maakt zich grote zorgen over het collegevoorstel dat er ligt voor een nieuwe omgevingsvisie. De afgelopen tijd zijn aanvragen voor vergunningen voor uitbreiding van intensieve veehouderijen steeds zorgvuldig en op individueel niveau bekeken en in de raad besproken. Daarnaast is steeds getoetst aan een aantal voorwaarden, bijvoorbeeld ten aanzien van mogelijke gezondheidsrisico’s voor omwonenden, of uitbreiding verantwoord was.

Het college laat in het nieuwe voorstel deze voorwaarden echter grotendeels los en gaat daarmee voorbij aan de gezondheidsrisico’s van mestoverschot en infectiedruk bij grote dieraantallen. Het zorgen voor maximale gezondheid is niet meer leidend. Dat maakt uitbreiding van dieraantallen en een toename van mest mogelijk! Daarnaast is het college van plan om besluiten over vergunningen van intensieve veehouderijen die willen uitbreiden niet meer te bespreken in de raadsvergadering, maar deze zelf te toetsen. Dit terwijl er door de provincie en het rijk nog geen goede toetsingsinstrumenten aangewezen zijn.

De gezondheid van burgers wordt ondergeschikt gemaakt, met het argument dat de luchtkwaliteit pas kan worden verbeterd door de intensieve veehouderijen uit te breiden. PRO5 vindt dit onacceptabel!

Eerlijke boterham verdienen
Wij zijn van mening dat het verdienmodel voor agrarische ondernemers niet afhankelijk moet zijn van grote dieraantallen. Er zijn goede voorbeelden in de Kempen wat betreft kleinschalig duurzaam ondernemen met uitstekende streekproducten. Schaalvergroting zou juist ontmoedigd moeten worden. In het huidige collegevoorstel ontbreekt elke ambitie om op een toekomstbestendige manier naar de problemen in de intensieve veeteelt te kijken.

Van deze tijd?
We zien dat er een omslag gaande is in onze samenleving, een veranderde trend die ook tot gevolg heeft dat de beeldvorming en opinie bij velen is veranderd. Met deze ontwikkeling roeit Bladel tegen de stroom in. Dat verklaart ook de onzorgvuldige snelheid van deze plannen. Het huidige college lijkt bang voor de naderende regels vanuit Den Haag en/of provincie. Bladel zou deze trend moeten omarmen in plaats van snel de weg vrij maken voor tal van uitbreidingen.

Als de nieuwe Omgevingsvisie wordt aangenomen, dan wordt niet langer gestreefd naar maximale gezondheid, wordt er voorbij gegaan aan de risico’s van het mestoverschot en verliest de raad haar sturing op dit belangrijke dossier. Daarom stemt PRO5 tijdens de raadsvergadering van 20 september, tegen dit voorstel!

Heb je vragen of benieuwd naar meer info?

hugo@pro5.nu / www.pro5.nu

Posts loader