De Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden werken toe naar een gezamenlijk beleid voor grootschalige zon- en windenergie in de Kempen. Hiervoor is ook een milieueffectrapportage opgesteld. De Kempengemeenten hebben de commissie MER gevraagd om een onafhankelijk advies uit te brengen over deze rapportage.

Om gezamenlijk energieneutraal te worden is het nodig om naast energiebesparing en zonnepanelen op daken, ook grootschalig duurzame energie op te wekken. Daarbij willen de Kempengemeenten het milieu zoveel mogelijk ontzien en de leefbaarheid en de identiteit van de Kempen behouden. In een milieueffectrapportage (ook wel plan MER) worden de gevolgen van grootschalige opwek van zon- en windenergie voor klimaat, landschap, leefomgeving en natuur onderzocht. De Kempen is een van de eerste regio’s in Nederland die op deze schaal de milieueffecten onderzoekt.

De Kempengemeenten hebben de onafhankelijke commissie MER gevraagd om de kwaliteit en volledigheid van de milieueffectrapportage te beoordelen. Dit omdat er later in het proces belangrijke keuzes op basis van de in kaart gebrachte milieueffecten gemaakt zullen worden. Uit het advies van de commissie blijkt dat het plan MER voor verschillende onderwerpen goed en bruikbaar is, maar dat er ook nog diverse verbeterpunten zijn. De stuurgroep neemt het advies ter harte en voert de komende maanden de aanpassingen zorgvuldig door.

Naast het advies van de commissie MER wordt de milieueffectrapportage ook aangevuld op basis van de inspraakreacties van inwoners. Hierna wordt het plan opnieuw aangeboden aan de commissie MER. Het vernieuwde advies brengen zij medio december 2019 uit. Samen met de input uit het participatieproces vormt het definitieve plan MER de onderbouwing voor het beleid en de toetsingskaders van grootschalige zon- en windenergie.

www.zonenwindindekempen.nl