Met ingang van 1 januari 2020 treedt de Wet herziening partneralimentatie in werking. De algemene strekking van deze wet is dat de maximale duur van partneralimentatie wordt verlaagd van 12 naar 5 jaar. In principe geldt als hoofdregel dat de alimentatieverplichting eindigt na een termijn van de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar.

Waarom deze wijziging?
De regering wil financiële onafhankelijkheid van vrouwen bevorderen vindt het belangrijk dat partners die op het moment van scheiding niet economisch zelfstandig zijn, ernaar streven dat binnen een redelijke termijn alsnog te worden.

Uitzonderingen
Omdat het voor bepaalde groepen niet eenvoudig zal zijn om na een kortere periode van partneralimentatie in het eigen levensonderhoud te voorzien, zijn er drie uitzonderingen gemaakt.

1. Ouders met jonge kinderen.
Als de uit het huwelijk geboren kinderen nog niet allemaal de leeftijd van 12 jaar hebben bereikt, eindigt de alimentatieduur niet eerder dan op het tijdstip dat het jongste kind 12 jaar is geworden.

2. Binnen 10 jaar bereiken van de AOW leeftijd en huwelijk van minimaal 15 jaar.
Als op het tijdstip van indiening van het verzoek tot echtscheiding de duur van het huwelijk langer is dan vijftien jaar en de alimentatiegerechtigde binnen 10 jaar de AOW leeftijd bereikt, eindigt de alimentatieverplichting niet eerder dan wanneer de alimentatiegerechtigde de AOW-leeftijd bereikt.

3. Geboren op of vóór 1 januari 1970 en huwelijk van minimaal 15 jaar.
Voor alimentatiegerechtigden die op of vóór 1 januari 1970 zijn geboren en die langer dan 15 zijn getrouwd, is de maximale duur 10 jaar in plaats van 5 jaar.

Als er een samenloop van omstandigheden is van meerdere uitzonderingen, dan geldt de langste termijn.

Een paar voorbeelden
Eva en Mark zijn 3 jaar getrouwd en hebben 2 kinderen, Noor van 5 en Femke van 2. Zij besluiten te gaan scheiden. Ondanks de korte duur van het huwelijk, geldt hier als maximale duur het tijdstip waarop Femke 12 jaar wordt.

Hans en Christa besluiten na 35 jaar huwelijk te gaan scheiden. Christa is geboren op 2 maart 1958. Naar verwachting is haar AOW leeftijd 2 maart 2025. De maximale alimentatieverplichting loopt door tot 2 maart 2025.

Maria is geboren op 3 februari 1969. Zij en haar man besluiten na een huwelijk van 27 jaar om te gaan scheiden. De alimentatieverplichting eindigt na 10 jaar.

Hardheidsclausule
Naast de uitzonderingen, kent het wetsvoorstel ook een hardheidsclausule. Daarmee kan de alimentatieduur in schrijnende gevallen worden verlengd, bijvoorbeeld bij zorg voor een gehandicapt kind.

Geen overgangsfase
De nieuwe wet is alleen van toepassing op een alimentatieverplichting die op of na 1 januari 2020 tussen partijen is overeengekomen of waarbij het verzoekschrift tot echtscheiding is ingediend op of na 1 januari 2020. De wetswijziging heeft geen gevolgen voor bestaande alimentatieverplichtingen!

Bron: Knegtmans Advocaten & Mediators