De Kempengemeenten werken samen aan een nieuwe aanpak om problemen bij jongeren te voorkomen. Maandag 2 september gaven de vier wethouders van Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden officieel het startsein van de campagne ‘Kempenbranie’. In de aanpak van Kempenbranie ligt de focus op het veranderen van de omgeving waarin de jeugd opgroeit, door in te zetten op een positief jeugdbeleid.

De ‘nieuwe’ aanpak komt uit IJsland en is daar 20 jaar geleden ontwikkeld toen IJslandse jongeren de grootste verbruikers van heel Europa waren op het gebied van alcohol, sigaretten en drugs. De aanpak was enorm succesvol. IJslandse jongeren gebruiken anno 2019 het minst van alle jongeren in Europa. Daarbij is ook pestgedrag op IJslandse scholen afgenomen, zijn diefstalcijfers omlaag gegaan, is sportdeelname flink gestegen net als de deelname aan (vrijwilligers)werk.

De basis voor de IJslandse aanpak is een jaarlijkse vragenlijst onder alle 15/16 jarigen waarmee de beschermende- en risicofactoren in de leefomgeving van kinderen en jongeren in beeld worden gebracht. Denk hierbij aan de rol van ouders, familie en vrienden, school en vrijetijdsbesteding. In de Kempen is de vragenlijst in het najaar van 2018 afgenomen in alle vierde klassen van het Pius X-College en het Rythovius College.

De resultaten geven een actueel beeld van het middelengebruik onder de jeugd en inzicht in de leefstijl, psychische gezondheid, beschermende- en risicofactoren die een rol spelen. Uit de eerste analyse komt het volgende als meest opvallend naar voren:

– Alcoholgebruik onder jongeren is erg hoog en er wordt al op erg jonge leeftijd met het drinken van alcohol begonnen. Van alle geest-veranderende middelen zorgt alcohol voor de meeste schade en de hoogste ziekte- en sterftecijfers. Ook het gebruik van slaappillen, kalmeringsmiddelen, lachgas en cannabis onder jongeren is vrij hoog. Het terugdringen van het middelengebruik vraagt directe aandacht.

– Jongeren ervaren veel ouderlijke steun en monitoring van hun ouders en brengen ook relatief veel tijd met hen door. In relatie tot het alcoholgebruik kan dit betekenen dat ouders dit accepteren of niet goed in staat zijn om grenzen te stellen of hiertegen actie te ondernemen. Dit vraagt om het versterken van de onderlinge communicatie en samenwerking tussen ouders om middelengebruik tegen te gaan.

– Een kleine 10% van de jongeren geeft aan niet lekker in zijn of haar vel te zitten. Jongeren die zich ongelukkig voelen op school hebben een grotere kans om een ongezonde leefstijl te ontwikkelen dan kinderen die zich gelukkig voelen. Samen met de scholen wordt geprobeerd dit percentage omlaag te krijgen.

– Deelname aan georganiseerde vrijetijdsbestedingen is relatief laag. Opvallend is dat jongeren tot laat buitenshuis zijn. Dit is een risicofactor voor alcoholgebruik. Aangeraden wordt om het georganiseerde aanbod in de vrije tijd van jongeren te versterken.

Aan de slag!
Onder de naam ‘Kempenbranie’ zullen de resultaten de komende tijd worden gedeeld met ouders, het onderwijs, verenigingen en overige organisaties. Daarom is de website www.kempenbranie.nl gelanceerd en worden er diverse bijeenkomsten georganiseerd. De jongeren zelf worden via bijeenkomsten, evenementen en via sociale
media aangesproken met prikkelende slogans. Doel is om samen concrete acties af te spreken om zo de beschermende factoren te versterken en de risicofactoren te beperken. Eind 2020 wordt opnieuw een vragenlijst afgenomen onder de leerlingen die dan in de vierde klas van de middelbare scholen zitten. Zo worden de resultaten van de acties meten. Op basis daarvan worden nieuwe acties afgesproken met alle betrokkenen. Voor een gezonde en positieve toekomst van de jeugd.

Bent u geïnteresseerd in de resultaten en wilt u meepraten? Kijk op www.kempenbranie.nl