BLADEL – Omdat Bladel Transparant zich zorgen maakt over de toenemende vraag naar woningen, heeft onze fractie het college schriftelijke vragen gesteld over de woningbouw in onze gemeente.

Ondanks de actualisatie van de woonvisie, begin februari dit jaar, is Bladel Transparant van mening dat er in de afgelopen tijd een grotere vraag naar starters- en levensloopbestendige woningen is ontstaan.

CPO-initiatieven en levensloopbestendige woningen
De huidige plannen zijn positief te noemen, echter is het nog maar de vraag of bijvoorbeeld het plan Kempenland op korte termijn tot uitvoering gebracht zal worden en in de behoefte zal voorzien.

De vraag naar starters- en levensloop-bestendige woningen is enorm. Deze vraag is in het afgelopen jaar zeer versterkt. Voor CPO-projecten zijn er ook veel belangstellenden.

CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap is een vorm van sociale projectontwikkeling waarbij toekomstige bewoners gezamenlijk opdrachtgever zijn voor hun eigen nieuwbouwproject. Onze secretaris Louis Spoelstra is contactpersoon voor CPO in Bladel.

Ook in de vastgestelde evaluatie woonvisie wordt aangegeven dat er te weinig (koop)woningen in Bladel zijn. Verantwoord versnellen waar mogelijk en haalbaar.Bladel Transparant is van mening dat de huidige aanpak een te lange doorlooptijd heeft. De bestaande plannen liggen al lang op de plank en hebben nog niet tot snel resultaat geleid.

En snelheid is juist nu van belang om in de behoefte te kunnen voorzien en om inwoners binnen de kern van Bladel, maar zeker ook in de overige kernen van de gemeente te kunnen behouden.

We hopen met deze vragen inzicht te krijgen in de stand van zaken rondom de woningbouw.

De beantwoording van deze vragen kan later eventueel leiden tot concrete extra stappen die voor onze inwoners en dan met name voor starters en senioren van toegevoegde waarde kunnen zijn.

Bladel Transparant is er zich van bewust dat de gemeente niet overal invloed op heeft, maar we willen er zoveel mogelijk uithalen om in de behoefte te kunnen voorzien.

Over de beantwoording en een eventueel vervolg zullen we jullie op de hoogte houden.

Op naar meer betaalbare starters- en levensloopbestendige woningen in onze gemeente!

Paul Wouters
namens de Fractie Bladel Transparant
De fractie Bladel Transparant
vraagt zich af:

1. In de Woonvisie die in februari 2018 is vastgesteld zijn verschillende ambities geformuleerd. Één daarvan is dat de gemeente omvorming/transformatie van bestaande gebouwen in de woningvoorraad stimuleert en faciliteert om te komen tot courante woonvormen, waaraan behoefte is, namelijk huurwoningen en woonruimte voor 1- en 2-persoonshuishoudens.
Wat is de stand van zaken van dit uitgangspunt en kunnen hier al voorbeelden van
gegeven worden?

2. Is het college er voldoende van op de hoogte dat er grote extra behoefte is aan het bouwen van woningen in gemeente Bladel zowel voor starters als senioren? Zijn er recente onderzoeken beschikbaar die de vraag.
Zo ja, is het college het er mee eens dat het moment is aangebroken om als gemeente zelf extra bouwontwikkelingen ter hand te nemen?

3. In het woningbouwprogramma 2017-2018 is voor de kern Bladel de conclusie getrokken dat er een totaal tekort is van zo’n 150 woningen, vooral goedkope koop-woningen (± 100) en aan goedkope/middel dure huurwoningen (± 60). Wat gaat het college extra doen om woningbouw te faciliteren, versnellen en stimuleren?

4. Kan het college een inzicht geven in de grondposities waar woningbouw op termijn een uitgangspunt is of kan zijn?

5. Kan het college inzicht geven in de leegstaande gemeentelijke panden? En zo ja kunnen deze gebouwen geschikt worden gemaakt voor woningbouw? Kan het college een inzicht geven in de grond-posities waar woningbouw op termijn een uitgangspunt is of kan zijn?

6. Kan het college aangeven op welke locaties, los van de oude sporthal, Biezen II en plan Kempenland, ze mogelijkheden ziet om op korte termijn (starters/levensloopbestendige) woningen te bouwen en daarmee dus in kwartaal 1 van 2019 te beginnen met de planologie hiervan? Waarom wel/niet?

7. Hoe wordt de belangstelling van een CPO-project vastgesteld?

8. Ziet het college de mogelijkheden om op korte termijn CPO-projecten (buiten geplande projecten zoals Kempenland) binnen Bladel en eventuele andere kernen te organiseren/realiseren? Zo ja, wil de gemeente op korte termijn grond beschikbaar stellen waarop een CPO-project gerealiseerd kan worden?