PC55-2022-week2

21 14 januari 2022 Bekendmakingen De gemeente Bladel maakt alle officiële bekendmakingen en kennisgevingen van vergunningen, meldingen en ontheffingen digitaal bekend in het elektronisch gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl. Deze link is ook te vinden op de gemeentelijke website. Onderstaande verkorte berichten over omgevingsvergunningen zijn een service van de gemeente aan inwoners. De digitale versie is rechtsgeldig. Voor de bezwaar- en beroepsmogelijkheden tegen de diverse verleende vergunningen en ontheffingen is de hierboven genoemde website beschikbaar. Via de website www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt kunt u zich gratis aanmelden voor een e-mailservice waarmee u onderstaande informatie digitaal kunt ontvangen. Verleende alcoholvergunning Bladel • Sniederslaan 51C, uitoefenen van een horecabedrijf. Datum besluit: 04-01-2022. Verleende exploitatievergunning Bladel • Sniederslaan 51C, exploiteren van een horecabedrijf. Datum besluit: 04-01-2022. Aangevraagde omgevingsvergunning Casteren • Hoogeind 8, aanleggen van een inrit. Hapert • Kerkstraat 31, kappen van één boom. Bladel • Postelweg ongenummerd (perceel tegenover nummer 31), plaatsen van een tijdelijke woonunit. Verleende omgevingsvergunning Bladel • Hofstad 25 A, bouwen van een bijgebouw. Datum besluit: 04-01-2022; • Mastbos 42 en 44, afwijken van het bestemmingsplan voor het bouwen van een bedrijfspand met bedrijfswoning en het aanleggen van een inrit. Datum besluit: 04-01-2022; • Wilhelminalaan 42, uitbreiden van een woning. Datum besluit: 30-12-2021. Casteren • Hoogeind 8, aanleggen van een inrit. Datum besluit: 03-01-2022. Hapert • Claassenpark 33, vervangen kozijnen voorgevel door nieuwe stalen kozijnen en kunststof kozijnen in de overige gevels en het aanbrengen van dakisolatie. Datum besluit: 30-12-2021; • Lemel 13, bouwen van een woning op een bestaande fundering. Datum besluit: 31-12-2021. Hoogeloon • Breestraat 3A, brandveilig gebruiken van een kinderopvang. Datum besluit: 29-12-2021. Omgevingsvergunning verlenging beslistermijn Bladel • Markt 6, 6A, 7 en 8, bouwen en verbouwen van een multifunctioneel gemeenschapshuis. Datum besluit: 31-12-2021. Vergunning apv / bijzondere wetten verleend Hapert • parkeerplaats voor het pand aan de Kerkstraat 9, tijdelijk plaatsen van een container van 5 t/m 26 januari 2022. Datum besluit: 03-01-2022. Ontwerp Bestemmingsplan “Wenshuys Bladel” Burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel maken bekend dat het ontwerp bestemmingsplan “Wenshuys Bladel” ter inzage ligt. Inhoud Het ontwerp bestemmingsplan heeft betrekking op de uitbreiding van een bestaand woon-zorggebouw met 8 appartementen en 1 gezamenlijke ruimte op de hoek Gozelinusbocht en Hulselseweg (Gozelinusbocht 70). Het bestaat uit een toelichting, planregels en verbeelding. Ter inzage Het ontwerp bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt van 14 januari 2022 tot en met 24 februari 2022 ter inzage bij het KCC. U kunt de stukken ook inzien via internet: www.bladel.nl/bestemmingsplannen of www.ruimtelijkeplannen.nl. Indienen zienswijzen Iedereen kan tijdens de ter inzage periode schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan kenbaar maken. Uw schriftelijke reactie moet u sturen naar de gemeenteraad van Bladel, Postbus 11, 5530 AA Bladel. In de zienswijze moet duidelijk worden aangegeven op welk onderdeel van het ontwerpplan deze betrekking heeft. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze of voor meer informatie kunt u contact opnemen met het KCC of met de heer J.M.H.L. Scheres van de afdeling Ontwikkeling (telefoonnummer 0497-361636). Van de mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt. Verkeersbesluit algemeen oplaadpunt voor elektrische auto’s Burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel hebben besloten om een algemeen oplaadpunt voor elektrische auto’s in te richten nabij Gindrapassage 18 te Bladel. GESLACHTSNAAM ADRES DATUM BESLUIT UITSCHRIJVING WEGENS EN VOORLETTERS VERTREK NAAR Kocela, J.P. Heeleind 6, 5531 CC, Bladel 05-01-2022 Land onbekend Vertrokken naar onbekende bestemming De hieronder vermelde personen wonen niet meer op het adres waar men volgens de Basisregistratie personen staat ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van het Klant Contact Centrum van de gemeente Bladel. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de persoonslijst van de hieronder vermelde personen niet meer bij te houden. Daardoor staat hij/zij officieel niet meer op het genoemde adres ingeschreven. Een belanghebbende kan tegen dit besluit schriftelijk bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Bladel (Postbus 11, 5530 AA Bladel). Dit bezwaar kan worden gemaakt tot en met 11 november 2021. In het bezwaarschrift moet staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom. Verder moet u uw naam, adres, telefoonnummer en de datum vermelden én het bezwaarschrift ondertekenen. In januari 2022 vinden drie commissievergaderingen plaats: • Commissie Grondgebied op maandag 17 januari 2022 Op de agenda staat o.a. Bestemmingsplan Heuvel (naast 18) te Hoogeloon. • Commissie Inwoners op dinsdag 18 januari 2022 Op de agenda staat o.a. Krediet gemeenschapshuis aan de Markt in Bladel, Regiovisie Beschermd Wonen 2022-2026. • Commissie Middelen & Algemene Zaken op maandag 24 januari 2022 Op de agenda staat o.a. Hoe-vraag Strategische Kempenagenda, Ambitiedocument en Werkprogramma 2022 MetropoolRegio Eindhoven (MRE). De conceptagenda’s en vergaderstukken kunt u inzien via www.bladel.nl/gemeenteraad. De vergaderingen van de commissies zijn openbaar, beginnen om 19.30 uur en vinden - onder voorbehoud van de ontwikkelingen en richtlijnen rondom covid-19 - plaats in de raadszaal van het gemeentehuis in Bladel. Spreekrecht Als burger kunt u tijdens een commissievergadering inspreken over de geagendeerde raadsvoorstellen. U kunt dan in maximaal vijf minuten de commissie informeren. Een verzoek om spreekrecht meldt u voorafgaand bij de griffier via griffie@bladel.nl. Besluitvorming op 10 februari 2022 Commissies bereiden de besluitvorming van de gemeenteraad voor. Over de raadsvoorstellen in de commissies neemt de gemeenteraad in de raadsvergadering van 10 februari 2022 een besluit. Commissievergaderingen in Januari 2022

RkJQdWJsaXNoZXIy MjY4NjA=