PC55-2023-week13

19 31 maart 2023 Openbare besluiten uit vergadering burgemeester en wethouders Burgemeester en wethouders van Bladel hebben in de vergadering van 14 maart 2023 de volgende besluiten genomen: Bladelse aanpak woningbouw 1. De projectopdracht is vastgesteld. 2. De raad wordt geïnformeerd. 3. Middels de perspectiefnota 2023 wordt € 50.000,- beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van een onderzoek en opstellen van een visie over woninguitbreidingen. Contract KempenPlus 2023-2024 en Groenbeheerplan 2023-2032 1. Ingestemd met de aanneemsom 2023 van het contract met KempenPlus en de daaruit voortvloeiende prijsstijgingen en vooruitlopend op de besluitvorming over de PPN 2023 wordt het contract met Kempenplus voor groenbeheer afgesloten; 2. Het Groenbeheerplan 2023-2032 is vastgesteld; 3. De prijsstijgingen m.b.t. het contract met KempenPlus en de voorgestelde lastenverhogingen o.b.v. het Groenbeheerplan voor de periode 2023-2027 worden opgenomen in de Perspectiefnota 2023. Raadsmededeling Uitvoeringsplan Verkeersvisie 2035 De raad wordt geïnformeerd. Samenwerkingsovereenkomst Glaspoort 1. Ingestemd. Er wordt overgegaan tot ondertekening; 2. Wethouder Van de Ven wordt gemachtigd om het convenant namens de gemeente te ondertekenen. Startnotitie ontwikkeling LEADER KempenlandWest 1. Voor kennisgeving aangenomen; 2. Er wordt een financiële bijdrage van € 4.000,- toegekend aan stichting Tussenheid Hilvarenbeek en dit wordt ten laste gebracht van het budget Transitie landelijk gebied 2023; 3. Er wordt een éénmalig bedrag van € 28.000,- gereserveerd binnen het budget Transitie landelijk gebied ten behoeve van cofinanciering toekomstige projecten LOS. Wijziging portefeuilleverdeling en vertegenwoordiging in algemene besturen GR’en 1. Akkoord met de voorgestelde verdeling van de portefeuilles onder de collegeleden. 2. Akkoord met de voorgestelde aanwijzingen van vertegenwoordigers in gemeenschappelijke regelingen. Bekendmakingen De gemeente Bladel maakt alle officiële bekendmakingen en kennisgevingen van vergunningen, meldingen en ontheffingen digitaal bekend in het elektronisch gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl. Deze link is ook te vinden op de gemeentelijke website. Onderstaande verkorte berichten over omgevingsvergunningen zijn een service van de gemeente aan inwoners. De digitale versie is rechtsgeldig. Voor de bezwaar- en beroepsmogelijkheden tegen de diverse verleende vergunningen en ontheffingen is de hierboven genoemde website beschikbaar. Via de website www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt kunt u zich gratis aanmelden voor een e-mailservice waarmee u onderstaande informatie digitaal kunt ontvangen. Aangevraagde omgevingsvergunning Hapert • Kerkstraat 18, bouw van appartementen; • Sportpark De Lemelvelden, kappen van een zomereik; • De Wijer 11, optopping voor het realiseren van nog een extra woning. Bladel • Heeleind 87, verbouwen bijgebouw tot woning. Hoogeloon • Hofveld 14, plaatsen dakkapel voorzijde huis. Verleend omgevingsvergunning Bladel • P.G. Ballingslaan 67, aanvraag inrit t.b.v. elektrisch laden. Datum besluit: 16-3-2023; • Nassauplein 8, wijzigen bestemmingsplan. Datum besluit: 20-3-2023. Casteren • Wagenbroeken 21, aanvraag tijdelijke woonunit. Datum besluit: 22-3-2023. Hoogeloon • Hoofdstraat ongenummerd, afwijken van het bestemmingsplan voor het gebruiken van een badkamer als studio. Omgevingsvergunning verlenging beslistermijn Hoogeloon • Broekenseind 15, plaatsen 1 stacaravan. Datum besluit: 16-3-2023. Vergunning APV-bijzondere wet Bladel • Bossingel 3, gebruik gemeenteterrein t.b.v. opslag bestratingsmaterialen en grond op het grasveld tussen Bossingel 3 en Rondweg Bladel. Datum besluit: 17-3-2023; • Markt, Beachvolleybal 16, 17 en 18 juni 2023. Datum besluit: 21-3-2023; • Pius X College, evenement gala voor eindexamenleerlingen op 31 mei. Datum besluit: 22-3-2023. Netersel • Centrum, organiseren van de dikkebandenrace voor kinderen en recreanten op 5 juni 2023. Datum besluit: 22-3-2023. Hapert • Burg. Van Woenseldreef 9, VDL Bedrijventoernooi op Sportpark De Lemelvelden op 3 juni 2023. Datum besluit: 22-3-2023. Hoogeloon • Hooge Poort, organiseren van Trekker & Trucktrek op 18 mei 2023. Datum besluit: 20-3-2023. Ontwerp Bestemmingsplan “Bestemmingsplan Cartierheide” Burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel maken bekend dat het ontwerp bestemmingsplan “Bestemmingsplan Cartierheide” ter inzage ligt. Het ontwerp bestemmingsplan heeft betrekking op de fietspaden binnen een gedeelte van de Cartierheide. Om de recreatieve- en de algemene verkeersveiligheid te verbeteren, zijn bredere fietspaden op een gewijzigde ligging noodzakelijk. Met de beoogde transformatie worden de bestaande fietspaden (bestaande uit betonverharding) opgebroken en wordt de ruimte teruggegeven aan de natuur. Vervolgens wordt op een gewijzigde ligging een nieuw fietspad aangelegd voor het natuurgebied. Ook wordt een strook aangeduid voor het realiseren van een uitkijktoren. De Cartierheide ligt ten zuiden van de A67 en grenst aan de oostzijde aan de gemeentegrens van de gemeente Eersel. Ten zuiden van het plangebied ligt de gemeente Bergeijk. Het bestemmingsplan omvat niet de gehele Cartierheide. De begrenzing van het bestemmingsplan is het bestaande fietspad en de daarbij behorende fiets-verkeerbestemming, het tracé van de nieuw aan te leggen fiets- en rolstoelpaden én een zone voor de bouw van de uitkijktoren. Het bestemmingsplan bestaat uit een toelichting, planregels en verbeelding. Het ontwerp bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt van 31 maart 2023 t/m 11 mei 2023 ter inzage bij het KCC. Je kunt de stukken ook inzien via internet: www.bladel.nl/bestemmingsplannen of www.ruimtelijkeplannen.nl. Iedereen kan tijdens de ter inzage periode schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan kenbaar maken. Je schriftelijke reactie moet je sturen naar de gemeenteraad van Bladel, Postbus 11, 5530 AA Bladel. In de zienswijze moet duidelijk worden aangegeven op welk onderdeel van het ontwerpplan deze betrekking heeft. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze of voor meer informatie kun je contact opnemen met het KCC of met de heer T. van den Eijnden van de afdeling Ontwikkeling (telefoonnummer 0497-361636). Van de mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt. Inwonerspanel gemeente Bladel Doe mee! www.panelinwoners.nl/bladel

RkJQdWJsaXNoZXIy MjY4NjA=