iOS:
Bewaar als app -> Kies “Zet in beginscherm” en klaar!

Android:
Bewaar als app-> Kies “Toevoegen aan beginscherm”

Windows:
Bewaar als app-> klik op “Aan start vastpinnen”

loader

Aanmelden voor:

nieuwsbrief, lezersaanbiedingen, speciale acties etc.
Het nieuws van dichtbij

Rubriek Gemeentelijk

Kom ook in actie tijdens de Landelijke Opschoondag

Kom ook in actie tijdens de Landelijke Opschoondag

Op zaterdag 21 maart wordt er in de gemeente Bladel op verschillende plaatsen door bewoners zwerfafval opgeruimd. Jong en oud, verenigingen en collega’s, iedereen is welkom. Deze opschoonactie is een landelijk initiatief en wordt georganiseerd door de gemeente en onsburo.

Gemeente Bladel ondersteunt iedereen die deze dag in actie komt met opschoonmaterialen. Willen u en uw buren, vrienden of familie de buurt een stuk schoner maken? Fijn, want hoe meer mensen meedoen, hoe groter het effect! Alle deelnemers ‘winnen’ sowieso een schone buurt, maar kunnen ook meedoen met de Afvalbingo. Gewapend met afvalgrijpers en een bingokaart is geen enkel stukje zwerfafval veilig en
worden kinderen ware afvalhelden. Bij een volle bingokaart worden zij beloond met een leuke verrassing. En dat is niet alles: alle deelnemende groepen maken kans op een fantastische prijs!

Enthousiast geworden? Kom ook in actie en meld u aan op www.bit.ly/LOD2020-Bladel. Via uw aanmelding zijn bovendien promotiematerialen beschikbaar om buren, collega’s of (mede-)leerlingen enthousiast te maken om mee te doen. Heeft u geen groep, maar wilt u toch graag meedoen? Meld u via de vorige link dan alvast aan als zelfstandige opruimer en sluit later eventueel aan bij een groep. Hopelijk tot ziens op de Landelijke Opschoondag!

Grondverzet weer op gang door nieuwe provinciale handreiking PFAS

Grondverzet weer op gang door nieuwe provinciale handreiking PFAS

PFAS heeft vanaf de zomer voor veel onrust gezorgd voor met name bedrijven die actief zijn in de bouw en het grondverzet. Toen bekend werd dat veel grond mogelijk PFAS bevat, zijn vrijwel alle activiteiten met grondverzet tot stilstand gekomen. Hier komt nu verandering in, door nieuwe regels.

De afkorting PFAS staat voor poly- en perfluoralkylstoffen. PFAS zijn in veel producten toegepast en worden nu op veel plekken in de grond aangetroffen. Van een aantal van deze stoffen is bekend dat ze niet of nauwelijks afbreken en dat ze schadelijk kunnen zijn voor mens en milieu. Uit voorzorg werd afgelopen zomer afgesproken dat alle grond met ook maar enige PFAS niet zomaar gestort mocht worden. Als gevolg hiervan zijn praktisch alle projecten stil komen te liggen.

Inmiddels heeft het ministerie besloten dat de normwaarde wordt verhoogd. Het ministerie heeft ook vastgesteld dat op lokaal niveau hogere waarden gehanteerd mogen worden, mits deze de risicogrenswaarde van het RIVM niet overschrijden en gebaseerd zijn op daadwerkelijk in de bodem aangetroffen waarden.

In de provincie Noord Brabant is onderzoek uitgevoerd naar de werkelijke waarden in de bodem. In sommige gebieden liggen deze hoger dan de landelijke normwaarde. Deze hogere normwaarden zijn vastgelegd in een tijdelijk provinciaal handelingskader. De gemeente Bladel heeft dit provinciale handelingskader vastgesteld. De gemeente staat toe dat PFAS-houdende grond mag worden toegepast, als deze voldoet aan de nieuwe tijdelijke normwaarden uit het provinciale handelingskader. Hierdoor kan grondverzet weer op gang komen en – hierdoor – ook weer diverse bouwprojecten.

Wilt u meer weten over het tijdelijke provinciale handelingskader? U leest er meer over op deze website:

www.odzob.nl/tijdelijk-handelingskader-pfas

Project Ecodemotuin ten einde mét doorstart

Project Ecodemotuin ten einde mét doorstart

De volkstuinverenigingen van de gemeente Bladel willen graag het tuinieren zonder chemische middelen promoten. Hiertoe is een tweejarig project opgezet, waarbij een ecodemotuin is ingericht op het volkstuincomplex de Beemden. Deze tuin was bedoeld als inspiratie, om te laten zien hoe ecologisch tuinieren in zijn werk gaat. Het project loopt ten einde, maar krijgt wel een vervolg.

Iedereen is van harte welkom om op 31 januari vanaf 15.00 uur bij de afsluiting van het project Ecodemotuin aanwezig te zijn op volkstuincomplex Beemdstraat in Bladel. Hier wordt het vervolg van het project nader toegelicht; er wordt namelijk een tuin gerealiseerd waarin ouders, begeleiders, opa’s en oma’s samen met de kinderen de tuin bewerken, schoffelen en wieden. Indien nodig kunnen zij terugvallen op een ervaren tuinder met vragen en raad.

Ook niet-leden kunnen van deze tuin gebruik maken. Daarnaast kunnen chemische bestrijdingsmiddelen op deze middag kosteloos worden ingeleverd. Natuurlijk kunt u de ecodemotuin zelf ook bezichtigen. Voor kinderen ligt een leuk kleinigheidje klaar.

Op de ecodemotuin kon men de afgelopen twee jaar in de praktijk zien en leren hoe het telen van gewassen zonder chemische middelen in zijn werk gaat. De tuin is opgezet in samenwerking met Velt, gemeente Bladel, de Brabantse Milieufederatie en Waterschap de Dommel. Het volkstuincomplex de Beemden is bereikbaar via het Rond Deel.

Heeft u de afvalapp al gedownload?

Heeft u de afvalapp al gedownload?

Met de speciale app ‘AfvalWijzer’ is in één oogopslag te zien welk afval op welke dag ingezameld wordt. Wanneer u de notificaties in de app aanzet, hoeft u bovendien nooit meer een inzameldag te missen.

Met de scheidingsinformatie, overige tips en het laatste nieuws in de app, blijft u altijd op de hoogte van het afval- en grondstoffensysteem in de gemeente Bladel. De app is gratis te downloaden via de app stores van Apple en Android. Daarnaast is er ook een versie beschikbaar voor Windows Phone-gebruikers.

Aanpassing vijver Burgemeester Wouterspark

Aanpassing vijver Burgemeester Wouterspark

HAPERT – Aannemingsbedrijf Van der Zanden BV is gestart met de werkzaamheden aan de vijver in het Burgemeester Wouterspark in Hapert.

Ze zijn begonnen met het opbreken van de bestaande verhardingen, hekwerken en beschoeiingen. De aanwezige vissen zijn gevangen en in een tijdelijke container geplaatst, zodat deze teruggeplaatst kunnen worden in de vijver, zodra de werkzaamheden afgelopen zijn. De komende weken wordt de vijver ontdaan van een sliblaag die op de bodem aanwezig is. Daarna wordt er een beschoeiing aangebracht van nieuwe houten planken. Om het water in de vijver schoon en in beweging te houden wordt er een aanvoer van regen- en grondwater aangelegd en het terras aan de vijver wordt voorzien van nieuwe bestrating en bankjes.

Vervolgens wordt het hekwerk weer aangebracht en waar nodig voorzien van nieuwe hekwerken.

Als alles volgens planning verloopt, worden de werkzaamheden afgerond in week 8 (17 tot en met 23 februari).

Bezem door de middelenkast in ZO-Brabant Hot icon

Bezem door de middelenkast in ZO-Brabant

Heeft u middelen in de kast staan waarvan toelating is vervallen? Voorkom boetes, neem deel aan de actie ‘Bezem door de middelenkast in ZO-Brabant’ en maak gebruik van de mogelijkheid om (resten van) oude middelen in te leveren. Deze actie loopt tot 31 maart 2020.

Hoe werkt het?
De actie is voor alle actieve én voormalige land- en tuinbouwbedrijven in alle sectoren. U kunt zich hiervoor aanmelden. Een adviseur neemt vervolgens binnen een maand contact met u op om een afspraak te maken. U kiest zelf welke organisatie langs komt. Tijdens het bezoek loopt u samen met de adviseur de middelenkast door en krijgt u informatie om de milieubelasting te verminderen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Verouderde middelen kunt u met een bon, die u krijgt van de adviseur, zelf afvoeren naar de milieustraat van uw gemeente. Op de bon staat waar u terecht kunt.

Inname goed geregeld
Om te voorkomen dat de bezemactie en controles door handhavers elkaar kruisen, zijn er afspraken gemaakt met NVWA, RUD en waterschappen. Telers die meedoen met de bezemactie en in bezit zijn van (restanten van) niet-toegelaten gewasbeschermingsmiddelen, worden niet beboet.

Aanmelden vóór 1 maart
De actie loopt tot 31 maart 2020. U moet zich aan melden vóór 1 maart 2020. Aanmelden kan via
www.bezemdoordemiddelenkast.nl. Heeft u vragen, opmerkingen of twijfelt u over deelname? Kijk dan op de website of bel de Bezem Informatielijn: 0345 470 770.

‘Bezem door de middelenkast ZO-Brabant’ wordt uitgevoerd in opdracht van de Schoon Water partners, te weten de provincie Brabant, de Brabantse waterschappen, drinkwaterbedrijf Brabant Water, ZLTO en Cumela. De uitvoering vindt plaats door CLM Onderzoek en Advies in samenwerking met de gewasbeschermingshandel.

Procedure Windpark Agro-Wind Reusel-Zuid in volgende fase Hot icon

Procedure Windpark Agro-Wind Reusel-Zuid in volgende fase

Burgemeester en wethouders zullen de gemeenteraad op 18 februari vragen om een verklaring van geen bedenkingen. Dit is nodig om de Omgevingsvergunning afwijking bestemmingsplan voor het Windenergiepark Agro-Wind te verlenen. Het park dat al geruime tijd in ontwikkeling is, komt hiermee in de volgende fase. Het windpark Agro-Wind is een initiatief van 28 particulieren en bedrijven uit het gebied die daarvoor zelf een vergunning bij de gemeente hebben aangevraagd.

Aan het einde van vorig jaar zijn er tien zienswijzen (waarvan negen ontvankelijk) ingebracht op het plan, dat is ingediend bij de gemeente. Doel hiervan is om te zien of de gemeente in haar beoordeling volledig is geweest en/of er feiten of omstandigheden zijn die kunnen leiden tot het aanpassen van het plan. “Doel van de gemeente is om alleen een volledig en haalbaar plan voor te leggen aan de gemeenteraad. Dat lijkt te gaan lukken”, verklaart Peter van de Noort, wethouder Ruimtelijk Ordening.

Onafhankelijke toetsing
Vorige week heeft een belangrijke toetssteen van het plan, de volledig onafhankelijke commissie voor de milieu effect rapportage, haar eindconclusies gedeeld ten aanzien van de milieu-impact van het plan. De commissie heeft in haar beoordeling ook alle zienswijzen meegewogen en bekeken. De commissie is positief over de MER, dat gedegen in elkaar zit en goed onderbouwd is, maar zij adviseren om daarnaast:

1) De locatie in het advies naar de raad beter te onderbouwen. De informatie die al in de PlanMER voor de Kempen staat en positief uitpakt voor windenergie, willen zij terugzien in het advies naar de raad. Deze informatie wordt door B&W meegenomen in de aanbieding naar de gemeenteraad;

2) Voor de start nog een veldinventarisatie te doen om vast te stellen hoe de nulsituatie is voor de bouw en de ingebruikname van de turbines.

Uniek project
De initiatiefnemers compenseren zelfs meer dan initieel nodig is door het gehele gebied aan de oostzijde van het bos de functie natuur en extensieve landbouw te geven. Omdat er nog nergens in Nederland in NatuurNetwerk (Brabant in ons geval) windmolens zijn geplaatst, waarbij ook herbegrenzing en natuur compensatie plaatsvindt direct in het gebied, is dit een uniek project.

Natuurcompensatie
De commissie MER heeft haar waardering uitgesproken voor het feit dat dit park op een unieke wijze wordt vormgegeven. Door de komst van het windpark worden agrarische activiteiten uit de directe omgeving van het park vervangen voor natuur en extensieve landbouw. Deze ontwikkeling is mogelijk door de opbrengsten van windenergie waarmee de natuurcompensatie kan worden bekostigd. De verplichting hiervoor is door gemeente en provincie vastgelegd in een overeenkomst.

Monitoring
De initiatiefnemers zullen dan ook op advies van de commissie de veldinventarisatie nog uitvoeren om daarmee meer informatie te verzamelen over de stand van zaken voor de start (bouw en ingebruikname) van de turbines. Hiermee wordt er ook waardevolle data verzameld over hoe de natuur reageert op het windpark. De huidige onderbouwing en informatie is volgens de commissie MER verder voldoende.

Vervolgstappen
Alle zienswijzen worden de komende week beoordeeld, waarna het raadsvoorstel met daarin alle afwegingen en conclusies voor de gemeenteraad van 18 februari wordt voorbereid. Op 4 februari gaat de commissie Ruimte voor het eerst met elkaar in gesprek over het afgeven van de definitieve verklaring van geen bedenkingen.

Wilt u meer weten over het initiatief? Kijk eens op onze website waar wij een overzicht hebben van alle stukken en de planning voor de komende periode.

www.reuseldemierden.nl/inwoners-en-ondernemers/windpark-agrowind_43499

Maximale inkomensgrenzen in de huurtoeslag vervallen in 2020 Hot icon

Maximale inkomensgrenzen in de huurtoeslag vervallen in 2020

Vanaf 1 januari 2020 is de wijziging van de Wet op de huurtoeslag van kracht. In de wet komen de maximale inkomensgrenzen te vervallen, waardoor de huurtoeslag bij een stijging van het inkomen geleidelijk en over een langer inkomenstraject wordt afgebouwd. De wet zorgt ervoor dat iemand niet langer, door een kleine stijging van het inkomen, direct het recht op huurtoeslag verliest.

Hierdoor krijgen circa 115.000 extra huishoudens in een huurwoning, met een inkomen iets boven de huidige maximale inkomensgrenzen, de mogelijkheid huurtoeslag aan te vragen. Op de site van de Belastingdienst kunnen mensen berekenen of ze voor 2020 in aanmerking komen voor huurtoeslag. Voor de huidige huurtoeslag-ontvangers, waarvan het inkomen ongewijzigd blijft, verandert de wet niets. De maximale inkomensgrenzen gelden nog wel voor de afbakening van de doelgroep, waarvoor corporaties op grond van de Woningwet passend moeten toewijzen. Denk hierbij aan een woning toewijzen met een huur onder de toepasselijke aftoppingsgrens.

Huurprijsgrenzen:
– Kwaliteitskortingsgrens: € 432,51 (2019: € 424,44);
– Lage aftoppingsgrens: € 619,01 (2019: € 607,46);
– Hoge aftoppingsgrens: € 663,40 (2019: € 651,03);
– Liberalisatiegrens: € 737,14 (2019: € 720,42).

Grenzen passend toewijzen:
– Eenpersoonshuishouden tot AOW: € 23.225,- (2019: € 22.700,-);
– Eenpersoons ouderenhuishouden: € 23.175,- (2019: € 22.675,-);
– Meerpersoonshuishouden tot AOW: € 31.550,- (2019: € 30.825,-);
– Meerpersoons ouderenhuishouden: € 31.475,- (2019: € 30.800,-).

Nieuw inkomensbereik
Het inkomensbereik van eenpersoonshuishoudens en ouderenhuishoudens wordt bepaald door de hoogte van de eigen bijdrage (inkomensafhankelijk) en de feitelijke huur of de maximale huurgrens. Deze huishoudens kunnen huurtoeslag ontvangen wanneer de eigen bijdrage lager is dan de feitelijke huur of de maximale huurgrens.

Het inkomensbereik van een meerpersoonshuishoudens wordt bepaald door de hoogte van de eigen bijdrage (inkomensafhankelijk) en de feitelijke huur of de aftoppingsgrens. Een meerpersoonshuishouden ontvangt huurtoeslag wanneer de eigen bijdrage van een meerpersoonshuishouden lager is dan de voor dat huishouden geldende aftoppingsgrens of de feitelijke huur.

Posts loader